Tècnic/a de televisió (El Vendrell)

Lloc de treball: El Vendrell
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Horari: A convenir
Jornada laboral: Complerta
Tipus de contracte: Temporal
Sou orientatiu: 1792 bruts
Altres formacions: Cicle Formatiu Grau Superior de la familia d'imatge i so o equivalent. Nivell C1 de català,
Descripció:

Seleccionar, muntar i configurar l'equipament necessari per a la filmació. Pot incloure, a més de les càmeres,
lents o filtres especials, llums, trípodes, monitors i cables, entre d'altres.
Assegurar-se i revisar tot l'equip de gravació per garantir que està en bon estat i funciona correctament abans
de la filmació.
Avaluar les característiques de l'espai i la llum on es realitzarà l'enregistrament per determinar la posició de
càmera i els diferents plànols.
Llegir el guió tècnic o les indicacions del projecte i les segueix per enregistrar les escenes.
Adaptar l'enfocament, l'exposició, el balanç de blancs i l'obturació i ajustar l'enquadrament final.
Realitzar l'enregistrament i durant la filmació controlar qualsevol canvi que es pugui donar dins del plànol
(llum, posició de les persones entrevistades) o tècnic (durada bateria) i respondre amb agilitat i discreció
realitzant els ajustos necessaris.
Un cop finalitzada la gravació, guardar l'equip i crear còpies de seguretat de la filmació i/o transmetre-les al
servidor de l’empresa.
Realitzar la captura de les gravacions.
Seleccionar imatges i seqüències a partir del material enregistrat
A falta d'un tècnic o tècnica de so, inserir el so de l'audiovisual quan no és en directe:
Supervisar la informatització del material seleccionat..
Supervisió final i de la posada a punt del producte audiovisual per a la primera exhibició amb el director/a i el
productor/a:
Donar el seu criteri
Elaborar les còpies per a l'emissió i duplicats en el cas de la televisió i publicitat.
Verificar /coordinar la seguretat i salut i la prevenció de riscos de les obres.
I en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

0