Subaltern/a a centres educatius (Baix Penedès)

Lloc de treball: Baix Penedes
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Jornada laboral: Complerta
Tipus de contracte: Temporal
Sou orientatiu: 1300-1400€
Altres formacions: Estudis primaris complets
Idiomes: Català/castellà
Descripció:

Subaltern/a per substitucions de curta durada a centres educatius a la comarca del Baix Penedès. Els requisits per ocupar aquest lloc són: titulació d’estudis primaris i coneixements de nivell intermedi de llengua catalana (B2). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

Observacions: Les funcions d'aquest lloc de treball són: Vigilar les instal·lacions del centre; Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre; Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre; Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars; Atendre l’alumnat; Donar suport al funcionament i a l’estructura del centre i també a l’equip directiu.
0