ORIENTADORS/RES PROFESSIONALS PER A LA INSERCIÓ

Lloc de treball: EL VENDRELL
Places: 2
Funcions: Tasques d'orientació laboral, i tasques de gestió i desenvolupament de programes ocupacionals.
Horari: Horari: 8 a 15h dilluns a divendres
Jornada laboral: Jornada completa
Tipus de contracte: LABORAL TEMPORAL. 1 ANY.
Sou orientatiu: mensual brut 2110
Edat: Entre 20 i 67 anys.
Altres formacions: GRAU UNIVERSITARI
Idiomes: Català C1
Descripció:

Nivell formatiu: ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS DE PRIMER CICLE I EQUIVALENTS O PERSONES QUE HAN APROVAT 3 CURSOS COMPLETS D'UNA LLICENCIATURA O CRÈDITS EQUIVALENTS (DIPLOMATS), ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS DE GRAU.
Titulacions: Ha de complir algun dels requisits següents: grau en pedagogia, grau en psicologia, treball social i/o similars.
Experiència en l’ocupació: 3 mesos
Nivell propi CA: TÈCNIC A2
Permís de conduir: B-AUTOMÒBIL <= 3.500 KG, SEIENTS <=9, AMB REMOLC <= 750 KG, I TRICICLES I QUATRICICLES DE MOTOR Imprescindibles: Titol acadèmic requerit Nivell professional AAPP A2 Permís de conduir B i vehicle. Nivell C1 de català No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

0