Infermer/a (Llorenç del Penedès)

Lloc de treball: Llorenç del Penedès
Places: 1
Funcions: Propies del lloc de treball
Horari: matí i/o tarda
Jornada laboral: Complerta
Tipus de contracte: Indefinit
Sou orientatiu: 21615.16 anual
Altres formacions: DIPLOMATURA en infermeria o GRAU en Infermeria
Idiomes: Català/castellà
Descripció:

Residència per a la gent gran necessita INFERMER/A per a tasques de - Vigilància i atenció als residents, en les seves necessitats humanes i generals. - Preparació de la medicació segons les prescripcions del metge. - Marcarà i supervisarà diàriament el Pla de Treball dels auxiliars d'infermeria. - Realització de cures. - Preses de pressions sanguínies, temperatura, etc ... - Realització d'extraccions per a anàlisis de laboratori. - Anotació en les històries dels residents de les dades que de la seva funció hagin de figurar. - Supervisió, cura i neteja del material mèdic i no mèdic. - Reunions amb l'equip multi professional del centre, sempre que el director ho consideri oportú. - Supervisió directa durant les hores de menjar i sopar del compliment exacte de les dietes marcades pel metge del centre. - Supervisió del treball dels auxiliars d'infermeria, pel que fa al seu pla de treball, controlant el seu correcte funcionament, comunicant les possibles incidències al director. - Informar el director i al metge del centre de les incidències del torn de treball. - Durant les hores en què no hi hagi cap superior han de vetllar pel manteniment de l'ordre i bon funcionament dels auxiliars d'infermeria i residents.

0