CONVOCATÒRIA URGENT BORSA DE DOCENT EN MATÈRIES D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ (TRESORERIA I COMPTABILITAT) PER A PROGRAMES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL DE L’IMDL VALLSGENERA (REF. 3976)

Lloc de treball: VALLS
Places: 1
Funcions: - Participar en el disseny del seu mòdul a realitzar i la planificació de les classes. - Cercar i preparar el material didàctic necessari per l’execució de la formació (dossier de l’alumne; bibliografia; ...). - Programar l’activitat formativa en els terminis establerts amb el/la responsable que correspongui(setmanal, quinzenal, mensual, trimestral,...). - Implicar-se en el procés de gestió de la qualitat. - Fer el seguiment de cada participant al llarg de l’acció (tan a Vallsgenera com en el període de pràctiques en empresa), a través de l’acció tutorial i les avaluacions (formadors i tutors de pràctiques). - Donar suport a la gestió legal de l’acció, aplicant la normativa vigent del programa i les eines de gestió que procedeixin (GIA, QBIT ... ), així com la gestió corresponent a l’aplicatiu. - Participar en els espais de coordinació establerts pel responsable de l’acció formativa
Horari: A concretar
Jornada laboral: Jornada completa
Tipus de contracte: Contracte laboral temporal
Sou orientatiu: Segons conveni
Edat: Entre 18 i 67 anys.
Altres formacions: --
Idiomes: Castellà, Català
Descripció:

4. Requisits de les persones aspirants

Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les condicions següents:

a) Estar en possessió d’una llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o grau universitari equivalent.
b) Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell suficiència (C1) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent. Igualment, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar coneixements de nivell superior d'espanyol.
c) Acreditació competència docent a través del certificat d’aptitud pedagògica o el màster de formació del professorat, o un certificat de 600 hores que acrediti l’experiència docent
d) Experiència professional en ocupacions o llocs de treball relacionats amb la família professional de la gestió administrativa 2 anys.
e) Disposar de l’acreditació de docent en modalitat de teleformació. Podent-ho justificar amb una formació especifica de al menys 30 hores, o mitjançant experiència professional, la qual ha de ser com a mínim de 60 hores com a teleformador/a, d'acord amb el Reial decret 189/2013 i la disposició addicional cinquena de la normativa publicada al BOE del 16 de juny de 2014.

El dia del procés de selecció, cal aportar la següent documentació acreditativa:

• Fotocòpia simple del DNI vigent

• Fotocòpia simple de la titulació (requisit exigit en l’apartat 4-a)

• Fotocòpia simple del certificat nivell de català i castellà, si escau (requisit exigit en l’apartat 4-b)
• Un currículum vitae
• Acreditació de la competència docent (requisit exigit en l’apartat 4-c), es farà mitjançant la presentació fotocòpia simple de la titulació o certificat que ho acredita.
• Acreditació de l’experiència professional, en ocupacions o llocs de treball relacionats amb la família professional de la gestió administrativa, tal com s’estableix en el punt 6.3.a.
• Acreditació d’experiència en contractes similars, en serveis o treballs descrits en l’objecte del contracte, a través del certificat que ho acredita.
• Acreditació teleformació, a través del certificat que ho acredita.
• Acreditació de la formació i competències en tecnologies, tal com s’estableix en el punt 6.3 (optatiu)

Si falta algun document dels apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 esmentats anteriorment, no es podrà participar en aquest procés selectiu. El dia del procés de selecció es farà la comprovació dels requisits, i si no es compleix algun dels requisits establert en l’apartat 4, l’aspirant no quedarà admès en el procés de selecció.

5. Presentació de les sol·licituds

Les persones interessades han d’inscriure’s telemàticament a l’oferta publicada a la web de Vallsgenera com a màxim fins el dia 26 de gener a les 12h del matí.
Per la inscripció telemàtica caldrà estar inscrit prèviament a la Borsa de treball de l’IMDL Vallsgenera: http://www.vallsgenera.cat (específicament dins la pestanya «Feina» i subapartat «Registra’t a la Borsa de Treball»).

Els successius anuncis relacionats amb la convocatòria es publicaran al tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Valls: https://tauler.seu.cat/

6. Procediment de selecció i criteris de valoració. Dia i hora de les proves.
• Procés de selecció: La selecció consistirà en una prova de coneixements escrita, un cas pràctic oral i una valoració curricular a les persones candidates.
• Data i Lloc de la selecció: 30 de gener de 2024 a les 9 h a l’aulari de l’edifici d’administració de Vallsgenera - ( Ctra. Del Pla 37A, Valls CP 43800, Valls).

Observacions:
0