CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’1 PERSONA BENEFICIÀRIA DEL PROGRAMA PRIMERA EXPERIÈNCIA DE L’IMDL VALLSGENERA-ASSESSOR/A JURÍDICA (REF. 3973)

Lloc de treball: VALLS
Places: 1
Funcions: L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció d’1 persona jove desocupada per la realització d’obres i serveis d’interès general, mitjançant una contractació temporal 420 durant un període de dotze mesos, pel sistema de concurs, pel lloc següent: Lloc de treball: Assessor/a jurídica
Horari: De 8 a 15 hores, preferentment
Jornada laboral: Jornada completa 35h
Tipus de contracte: Eventuals per circumstàncies de la producció Eventuals per circumstàncies de la producció
Sou orientatiu: Segons conveni
Edat: Entre 16 i 30 anys
Altres formacions: GRAU UNIVERSITARI
Idiomes: Castellà, Català
Descripció:

Les principals funcions a realitzar seran les següents:
Llocs de treball: Assessor/a jurídica, per l’Àrea d’Urbanisme
Funcions del lloc de treball:

• Tramitació d'expedients de requeriments i sancionadors en matèria d'urbanisme i activitats.

• Elaborar propostes de reglaments i subvencions i llurs procediments de tramitació.

• Redactar informes jurídics en el procediment de comunicació prèvia d'obres i activitats.

• Assessorament jurídic a la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Valls

0