AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA CENTRES EDUCATIUS BAIX PENEDÈS (SUBSTITUCIONS DE CURTA DURADA)

Lloc de treball: VENDRELL
Places: 1
Funcions: Auxiliar administratiu/va per substitucions de curta durada/interinatge a centres educatius de diverses localitats de la comarca del Baix Penedès, en jornada sencera. Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: titulació de graduat escolar, ESO, de formació professional de primer grau o equivalent i, coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (C1). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.
Horari: --
Jornada laboral: jornada completa.
Tipus de contracte: Contracte laboral temporal
Sou orientatiu: Salari mensual brut des de '1500' fins a '1600'
Edat: Entre 18 i 67 anys.
Altres formacions: ESTUDIS SECUNDARIS
Idiomes: Castellà, Català
Descripció:

Les funcions d’aquest lloc són les pròpies del cos auxiliar administratiu/iva de la Generalitat, en concret dins l’àmbit dels centres educatius, com:
-La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes.
-La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats, diligències, etc.
-La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes del centre.

- Arxiu i classificació de la documentació del centre; Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig, etc.);Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions; Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada cas).; Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre; Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos, etc.); Realització de comandes de material, comprovació d’albarans, etc., d’acord amb l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre; Manteniment de l’inventari; Control de documents comptables simples; Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast (disposicions, comunicats, etc.).

Requisits
Experiència 6 mesos.
Primera etapa d'educació secundaria amb títol
Primera etapa d'educació secundaria amb títol - primera etapa d'educació secundària completa
Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)
Condicions del lloc de treball
Contracte laboral temporal (1 mesos)
Jornada completa
Salari mensual brut des de '1500' fins a '1600'

0